Ankara, Turecko, 30. september 2017

Projekt „Rozvoj mediácie v občianskych sporoch v Turecku“ , spolufinancovaný Švédskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SIDA) a Tureckou republikou a implementovaný Radou Európy, ktorý sa začal 1. decembra 2014, bol ukončený 30. septembra 2017. Zastrešovateľom projektu bolo Ministerstvo spravodlivosti Turecka a jeho účelom bolo zlepšiť efektívnosť súdnictva znížením nákladov a skrátením termínov na riešenie občianskych sporov prostredníctvom mediácie.

Rozpočet projektu bol 1 757 693 € , z čoho 62,5% financovala SIDA a 37,5% Turecká republika. Garantom projektu bolo oddelenie mediácie Generálneho riaditeľstva pre občianske právo Ministerstva spravodlivosti Tureckej republiky, ďalšími cieľovými skupinami boli akreditovaní mediátori , vybraná skupina 32 sudcov a zamestnanci súdov zo 6 pilotných súdov, UYAP (Národný systém informačnej justičnej prípravy), právnické fakulty, akademici a školitelia v školiacich inštitúciách, Združenie tureckých advokátskych komôr, priemyselných a obchodných komôr, mimovládnych organizácií a tureckej Justičnej akadémie.

Očakávané výsledky v rámci projektu možno zhrnúť do 4 hlavných okruhov:

1 – Ministerstvo spravodlivosti dostalo podporu pri príprave návrhov právnych úprav na posilnenie vykonávania mediácie v občianskych sporoch. Činnosti v rámci tejto kapitoly budú zamerané na podporu preskúmania a prijatia zmien a doplnení zákona o mediácii z roku 2012.
2 – Model implementácie mediácie v občianskoprávnych sporoch bude v pilotnej verzii fungovať na 6 vybraných súdoch, následne bude vyhodnotený a pripravený pre ďalšie súdy.
3 – Boli vypracované štandardizované učebné osnovy pre základnú prípravu tureckých mediátorov v súlade s princípmi mediácie v Európskej únii.
4- Verejná informovanosť a komunikačná stratégia o mediácii v občianskych sporoch je vypracovaná a prijatá na implementáciu prostredníctvom oddelenia mediácie. Vytvárajú sa rámcové a cielené komunikačné iniciatívy, ktoré prispievajú k zvyšovaniu povedomia o mediácii.