Dublin, Írsko, 7.októbra 2017

Týždeň prezentácie mediácie od 7. do 14. októbra 2017 zvýrazní výhody mediácie a príležitosť, ktorú ponúka na riešenie konfliktov v celej írskej spoločnosti. V priebehu tohto týždňa mediátori z komunít, profesijných organizácií, vzdelávacích inštitúcií a verejných orgánov poskytnú svoj čas dobrovoľne pomôcť írskej verejnosti na viac ako 30 podujatiach pochopiť, čo je mediácia a dôležitú úlohu, ktorú môže zohrať pri riešení sporov medzi jednotlivcami, podnikmi a komunitnými organizáciami. Týždeň prezentácie mediácie zvýrazní výhody mediácie a príležitosť, ktorú ponúka na riešenie konfliktov v celej spoločnosti. Týždeň sprostredkovania mediácie zvýrazní výhody tohto vysoko efektívneho procesu a príležitosti, ktorú ponúka na riešenie konfliktov v celej spoločnosti.

Akcent položia na nasledujúce sektory:

■ komerčné
■ civilné
■ pracovné
■ rodinné
■ komunitné
■ medzigeneračné
■ online riešenie sporov

Hlavným cieľom Týždňa mediácie je zvýšiť povedomie, vedomosti a využívanie mediácie na celom ostrove.