Súdna mediácia

PLATFORMA SÚDNEJ MEDIÁCIE (COURT JUSTICE MEDIATION)

Platforma súdnej mediácie a možnosti aplikácie mediácie v Civilnom sporovom a mimosporovom poriadku

Zakotvenie mediácie v paragrafovom znení civilných kódexov nestačí. Je nutné a potrebné pre celú spoločnosť, aby sa zákonné ustanovenia preniesli do praxe. Vyriešiť aplikačné prekážky súdov pri odporúčaniach účastníkov konania na mediáciu. Nastaviť podmienky fungovania medzi súdmi a mediátormi. Formou seminárov a prednášok aktívne hľadať a nachádzať možnosti aplikácie jednotlivých paragrafov pri odporúčaní mediácie zo strany súdov.

Platforma bude riešiť veci ohľadom súdov, teda priamu aplikáciu práva, kedy súdy naozaj môžu a mali by využívať tento inštitút, na druhej strane je nutnosť z odbornej verejnosti, z radov mediátorov naozaj vybrať a vyškoliť ľudí, ktorí budú k dispozícii pre súdy a budú naozaj mediácii venovať čas námahu a riešiť veci ktoré im súdy budú posielať. Rovnako bude platforma riešiť špecializáciu mediátorov na jednotlivé druhy sporov a nesporov.

De lege lata toto u nás zatiaľ nefunguje, a úlohou platformy bude zmeniť to jednak preukázaním zákonných alternatív aplikácie mediácie do praxe.... veľmi dôležité, „aktívnym prístupom a oslovením “ sudcov tak, aby mali v mediáciu dôveru, a samozrejme aj účastníkov , strany konania. Aktívne pôsobenie platformy na sudcov, získavanie sudcov , ktorí sú naklonení mediácii.

De lege ferenda, zakotvenie skupiny vyškolených súdnych mediátorov, ktorí reálne budú riešiť všetky veci naprieč súdnymi konaniami, cez sporové aj mimosporové konania, vytvorenie systému zadeľovania vecí tak, aby bolo pri študovaní spisu jasné či je alebo nie je vec vhodná na mediáciu, prípadne ju odporučiť tak, aby strany mali čas na zistenie a preverenie či sa chcú rozísť na súde zmierlivo a dohodnúť sa, alebo reálne sa budú chcieť súdiť. ( čl. 10 CSP, ods. 3 - súd môže určite lehoty pre vykonanie procesných úkonov.) Vyplýva z toho možnosť, aby mohli sudcovia odročiť pojednávanie na istý čas pre vykonanie mediácie.

Rekodifikácia civilných kódexov priniesla nové možnosti alternatívneho riešenia sporov, nové pravidlá pri riešení sporov v súdnom aj mimosúdnom konaní, mediácia zakotvená veľmi stroho a nejasne.

Platforma bude pôsobiť v zmysle ustanovení a zásad CSP, riešiť a vytvárať podmienky pre aplikáciu mediácie priamo zo súdov. Vytvoria sa publikácie pre aplikačné možnosti samotnej mediácie aj pre účastníkov ktorí už reálne v súdnom konaní sú.

Argumentácia pre sudcov:

- sudca nie je povinný zdôvodňovať svoje rozhodnutie prečo posiela účastníkov na mediáciu

- uzatváranie súdnych pojednávaní bez odvolacieho konania,

- zadanie lehoty na začatie mediácie tak, aby nedochádzalo k prieťahom v konaní.

Mediácia je výsledkom uváženia sudcu na základe zhodnotenia, že predmet sporu je vhodný na mediáciu – nutné presadzovať a riešiť tak, aby sudcovia boli v rámci odporúčaní mediácie

Vymedziť pojmy vyplývajúce z civilných kódexov, v ktorých je priamo zakotvená alternatíva vo forme mediácie. – určiť okruhy a možnosti riešení mediáciou priamo pri konkrétnych sporoch – aj mimosporoch kedy je alternatíva mediácie lepšia pre účastníkov.

Jasné vymedzenie sporov , kedy a za akých okolností je mediácia možná, stanovenie posudzovania jednak pre VSÚ, jednak pre sudcov. Nutnosť vyškoliť mediátorov , tak aby boli priamo a jednoznačne pripravení na riešenie sporov ktoré im pošle súd. Rýchle a jasné vymedzovanie a vysvetľovanie či je možná a účelná mediácia, vysvetlenie pojmov účastníkom konania, či už v sporovom alebo mimosporovom konaní.- pre účastníkov. Musí mediátor pripravený jednak na riešenie sporu /mimosporu, ale rovnako tak na to, aby objasnil čo mediácia je čo obnáša a prečo ju využiť.

Riešenie sporov mediáciou nie len v prvostupňovom konaní, ale aj v konaní odvolacom, kde je možné mediáciu stále nariadiť tak, aby bola účelná a aby strany mali možnosť dohodnúť sa.