Washington, 24. máj 2017

Štátna mincovňa USA patrí k najprestížnejším a najvýznamnejším svetovým mincovniam na svete a jej úlohou je predovšetkým raziť obehové mince, ale tiež významné emisie pamätných a investičných mincí. Pred niekoľkými dňami prijal jej manažment pre svojich takmer 2 tisíc zamestnancov inovovanú smernicu regulujúcu proces podávania sťažností na rovnosť príležitosti (EEO).Účelom smernice, ktorá vychádza z personálnej politiky USA v štátnej správe stanovuje podmienky využívania alternatívneho riešenia sporov, najmä mediácie, pri diskriminácii na pracovisku. Táto smernica sa vzťahuje na súčasných a bývalých zamestnancov Štátnej mincovne, vrátane žiadateľov o zamestnanie. Smernica vychádza z federálnej legislatívy, ktorá chráni štátnych úradníkov pred diskrimináciou z dôvodu rasy, farby pleti, náboženstva, pohlavia (vrátane tehotenstva), národného pôvodu, veku (40 rokov alebo staršieho), zdravotného postihnutia alebo genetických informácií. Chráni tiež zamestnanca pred šikanovaním zo strany zamestnávateľa ako formou odvety za podanú sťažnosť, resp. ak sa zamestnanec angažuje v procese podania sťažnosti na EEO v prospech svojho kolegu. Mincovňa Spojených štátov sa v smernici zaväzuje podporovať využitie mediácie, a to počas celého procesu jej trvania, nielen vo svojej washingtonskej centrále, ale aj v pobočkách vo Fort Knoxe, Philadelphii, Denvere, San Franciscu a West Pointe. Proces sa začína u zástupcu EEO,ktorý odporučí osobu mediátora a spoločne rozhodnú, či je sťažnosť (musí byť podaná do 45 kalendárnych dní odo dňa keď k diskriminácii došlo) vhodná pre mediáciu.Následne sa vyžaduje súhlas respondenta, teda mediačnej protistrany. Ak sa mediátor,iniciátor i respondent dohodnú na začatí procesu mediácie, sú všetci vedúci pracovníci v mincovniach povinní spolupracovať pri mediácii a v prípade potreby sa na nej aj osobne zúčastňovať. Smernica sa vzťahuje na súčasných a bývalých zamestnancov mincovni USA, vrátane žiadateľov o prijatie do zamestnaneckého procesu.