Školská mediácia

PLATFORMA ŠKOlSKEJ MEDIÁCIE (SCHOOL MEDIATION)

Proces mediácie z hľadiska jej využitia v praxi bližšie špecifikuje oblasť, v ktorej sa konflikt odohráva a cieľové skupiny, pre ktoré je vyriešenie konfliktu dôležité. V prípade školskej mediácie hovoríme o schopnosti vnímať, pochopiť a primerane reagovať na konflikt v prostredí škôl a školských zariadení prostredníctvom usmernenia sporu treťou nestrannou nezaujatou osobou, pričom konflikt môže nastať vo vzájomných vzťahoch medzi kolegami, učiteľom a žiakom, učiteľom a rodičom, nadriadeným a podriadeným, zriaďovateľom a riaditeľom školy, ale aj medzi žiakmi navzájom (rovesnícka mediácia).

Úlohou platformy (v prvej fáze) je:

• poskytnúť mediátorom dôležité informácie o podpore školskej mediácie zo strany štátnych inštitúcií (MŠVVaŠ SR, ŠŠI a pod.) s cieľom poskytnúť argumenty v prospech jej využívania v školskom prostredí,
• poskytovať rady a odporúčania v procese začleňovania programu školskej mediácie, resp. rovesníckej mediácie do škôl,
• (v prípade záujmu a časových kapacít) ponúknuť semináre k aktuálnym témam školskej mediácie.

Školská mediácia je dôležitým nástrojom prevencie a sanácie prostredia, v ktorom prebieha formovanie osobnosti dieťaťa/žiaka. V tomto ohľade ju možno v školách realizovať najmä v troch rovinách:

1. Prizvanie mediátora k riešeniu konfliktu – mediácia zo zákona - Ide o klasickú mimosúdnu činnosť, pri ktorej napríklad riaditeľ školy, resp. učiteľ s pomocou certifikovaného mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu. Mediátor ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné riešenia, pomáha zredukovať prekážky v komunikácii.

2. Mediácia ako súčasť kultúry školy (prevencia) - Druhá rovina mediácie v školskom prostredí je z hľadiska cieľových skupín širšia a týka sa ozdravenia klímy školského prostredia. Ak hovoríme o procese začleňovania mediácie do prostredia školy, máme na mysli predovšetkým tréning mediačných zručnosti v cieľovej skupine -  pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec, žiak (práca s dynamikou skupiny v triede, program rovesníckej mediácie).

3. Rovesnícka mediácia (prevencia) - Súčasťou mediácie v prostredí školy je aj rovesnícka mediácia. Komunita rovesníkov sa v určitom veku stáva pre nich najprirodzenejším prostredím zdieľania obsahu ich autentických pocitov – pozitívnych, aj negatívnych. Zažiť si skúsenosť zvládnutia problémovej situácie bez aktívneho zásahu dospelej osoby, sa pre ne môže stať výhodou v procese dozrievania ich osobnosti a chápania fungovania dynamiky akejkoľvek skupiny, vrátane tej, ktorej raz budú súčasťou.

Rovesnícku mediáciu v školskom prostredí považujeme za efektívny nástroj riešenia konfliktov za predpokladu, že jej začleňovanie bude realizované v súlade s vývinovými osobitosťami žiakov a za podpory pedagógov a rodičov, ktorí tvoria školskú komunitu.

Roviny rovesníckej mediácie:

1. Zmierňovanie napätia v triede prostredníctvom individuálnych rozhovorov rovesníckeho mediátora so spolužiakom. Cieľom je vyrozprávanie sa, uvoľnenie napätia. Techniku mediácie môže žiak využiť aj vtedy, keď sa chce zastať spolužiaka pred inými spolužiakmi. Jeho úlohou je aj posilňovanie submisívnejšieho správania spolužiakov a tlmenie snahy presadzovať len jeden názor v triede. Jeho úlohou je aj zmierňovanie stresových situácií.
2. Pomoc učiteľom zvládať dynamiku triedy. Jej súčasťou je konzultácia  o možnom riešení konfliktov učiteľa so žiakom a žiaka s učiteľom. Rovesnícky mediátor by mal dokázať tlmočiť dospelým súvislostí,  ktoré pri konfliktoch učiteľom unikajú. Deje sa to najmä preto, že len málokedy sú súčasťou žiackych konfliktov priamo.
3. Priama účasť na riešení konfliktov. Ide o pôsobenie rovesníckeho mediátora ako tretej nestrannej osoby za predpokladu, že si dokáže vybudovať rešpekt, má dôveru spolužiakov, má komunikačné zručnosti a je schopný aktívneho počúvania.

Pedagogicko-organizačné pokyny

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Pedagogicko-orgnizačných pokynoch pre školský rok 2018/2019:

Odporúča školám v rámci prevencie:
• realizovať aj programy rovesníckej mediácie zamerané na riešenie konfliktov medzi žiakmi formou dohody, zmierňovania napätých situácií v triedach a prácu so skupinovou dynamikou.

Odporúča zriaďovateľom a riaditeľom, aby pri:
• riešení sporov pred súdnym konaním sa pokúsili vyriešiť spor mimosúdne a využili mediáciu v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. v znení ďalších predpisov,
• napĺňaní § 55 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a zmene niektorých zákonov pri vzdelávaní v oblasti riešenia konfliktov využívali aj vzdelávanie v oblasti školskej mediácie ako účinnej metódy riešenia konfliktov cestou dohody.

Pozn.: Od 1. 9. 2019 je účinný zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde podľa § 79 ods. 3: (3) Zamestnávateľ najmenej jedenkrát ročne zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo a umožní im absolvovať poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov.

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania – Štátna školská inšpekcia

(2015/2016) 1.2.15 - odstrániť formálnosť školských stratégií zameraných na prevenciu a odhaľovanie negatívnych javov v správaní žiakov a príznakov šikanovania, postupne zavádzať program rovesníckej mediácie alebo iné zmysluplné reálne aktivity s pozitívnym vplyvom na formovanie postojov žiakov. 

Celá správa:
http://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/velka_sprava/sprava_16_17_2.pdf