SIM-SIMARS publikačná a propagačná aktivita

Publikačná a propagačná aktivita:

 • Prezentácia mediácie v periodiku: Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2021,vyšlo 20.augusta 2021 - František Kutlík, Možnosti mediácie pri riešení spotrebiteľských sporov.
 • Prezentácia mediácie - Justičná revue 1/2021, Kutlík, F.: Subsidiarita trestného práva ako priestor pre restoratívnu mediáciu,
  s. 79 - 88.
 • Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2020, rozsiahla štúdia o možnostiach elektronickej mediácie, bližšie
 • publikovanie článkov o interkultúrnej a medzigeneračnej mediácii v Personálnom a mzdovom poradcovi podnikateľa 2019-2020
 • publikovanie článkov o mediácii v spotrebiteľských sporoch na portáli epi.sk 2017-2020
 • publikovanie článkov o rodinnej mediácii v Personálnom a mzdovom poradcovi podnikateľa 2017-2020
 • publikovanie článkov o mediácii v zdravotníctve pre Právo a manažment v zdravotníctve 2017-2020
 • spoluautorstvo na zborníku EU Mediation Handbook (Wolters Kluwer) 2017
 • spoluautorstvo a spoluvydanie knihy Rodinná mediácia alebo víťazí celá rodina (VŠZaSP sv.Alžbety) 2016
 • spoluautorstvo na zborníku Civil and Commercial Mediation in Europe (vyd.Intersentia) 2013
 • spoluautorstvo na zborníku EU Mediation Law and Practice (vyd. Oxford Publishing) 2012
 • publikácia Mediácia v samospráve (vyd. NOS, ZMOS) 2008
 • scenár inštruktážneho DVD Abeceda mediácie (MS SR) 2007
 • spoluautorstvo na päťdielnom TV seriáli propagujúceho mediáciu pre laickú verejnosť (MS SR) 2007
 • publikácia Mediácia pre účastníkov konania (vyd. MS SR) 2007
 •