Montgomery, 23.11.2020

Komisia najvyššieho súdu pre riešenie sporov v americkom štáte Alabama prijala novelizované znenie manuálu na riešenie sťažnosti spotrebiteľov (klientov) proti mediátorom za porušenie profesijného kódexu …:

● spotrebiteľ môže podať sťažnosť v Alabamskom centre pre riešenie sporov. ● sťažnosť musí byť písomná, pod prísahou, na formulári poskytnutom Alabamským centrom pre riešenie sporov.
● proces je neverejný, neformálny a neuplatňujú sa v rámci neho pravidlá občianskeho súdneho konania.
● dôkazné bremeno nesie sťažovateľ.
● mediátor a sťažujúca sa strana, si môžu na pojednávanie prizvať právnika a svedkov.
● nález musí byť vydaný do 30 dní.
● v prípade, ak sa zistí pochybenie mediátora, môže byť uložený nasledovný disciplinárny postih:
● dodatočné povinné absolvovanie mediačného tréningu,
● pozastavenie výkonu funkcie,
● vyškrtnutie zo zoznamu mediátorov
● dočasné obmedzenie počtu prípadov na mediáciu,
● dočasné obmedzenie vybraného druhu prípadov na mediáciu (napr. obmedzenie výkonu mediácie v spotrebiteľskej oblasti.