OD SIM-U PO SIMARS

Vážení kolegovia mediátori, ctená odborná i laická verejnosť,

dovoľte mi, aby som Vás informoval o nasledovnej skutočnosti. Po vyhodnotení dekády 2007-2017 sme sa rozhodli  Slovenský inštitút pre mediáciu (SIM)  reprofilovať a rebrandovať a  od 15.apríla 2017 pôsobíme už ako Slovenský inštitút pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov (SIMARS). Dôvodom bola spoločenská objednávka na rozšírenie jeho aktivít aj na  alternatívne, neadjudikatórne riešenia sporov, vrátane facilitácie, konciliácie, negociácie, resp.  kombinácie mediácie s arbitrážou. Hlavným a najsilnejším ohnivkom reťaze samozrejme zostáva mediácia. Spolu s expertným a konzultačným tímom sa budeme snažiť o využitie a naplnenie priestoru, ktorým  predovšetkým od účinnosti ostatnej novely zákona č.420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov, v súbehu s prijatím  civilného sporového a mimosporového poriadku, disponuje mediácia na Slovensku.

Našou snahou bude predovšetkým nadviazať na aktivity uplynulej dekády, ktorých odpočet uvádzame na inom mieste a navyše  máme ambíciu o.i.:

  • pokračovať v spolupráci s orgánmi verejnej moci i mimovládnym sektorom pri aplikácii mediácie a súčasne v jej  propagácii  medzi laickou a odbornou verejnosťou,
  • prispievať ku skvalitneniu vzdelávania začínajúcich mediátorov a odborného vzdelávania zapísaných  mediátorov najmä výberom kvalitných lektorov, ktorí majú vlastnú mediačnú  prax  a súčasne sú schopní ju reflektovať prostredníctvom  práce s vlastnými kazuistikami a skúsenosťami,
  • pomáhať začínajúcim mediátorom formou supervízie, mentorstva, online konzultáciami, resp. ich prizývaním na mediácie ako spolumediátorov,
  • pripravovať mediačné projekty  pre štátne inštitúcie, organizácie, obchodné spoločnosti, resp.neziskový sektor  z rôznych oblastí a segmentov mediácie,
  • spolupracovať s domácimi i  zahraničnými mediačnými združeniami, inštitúciami a organizáciami,
  • aktívne využívať fondy EÚ  a ďaľšie možnosti finančnej podpory mediácie,
  • poskytovať pravidelné a aktuálne informácie o novinkách v mediácii v krajinách  EÚ i vo svete,
  • vytvoriť vlastnú databázu kvalitných a špecializovaných mediátorov s garanciou značky SIMARS,
  • podporovať moderné trendy v mediácii vychádzajúce z možností ostatnej novely nášho mediačného zákona a zároveň pripraviť rámec pre moderné formy mediácie ( o.i. online mediáciu),
  • vydávať a propagovať, prostredníctvom  vlastného vydavateľstva MaARS, literatúru spojenú s problematikou mediácie a alternatívneho riešenia sporov a spolupracovať pri editovaní periodika venovanom mediácii a alterantívnemu riešeniu sporov.

Potiaľ k našim plánom, verím, že ich naplníme aspoň tak úspešne ako uplynulých desať rokov. Zachovajte prosím  mediácii a ľuďom SIMARS-u  priazeň aj naďalej.

František Kutlík, spoluzakladateľ SIMARS-u.