MEDIÁCIA V SAMOSPRÁVE

MEDIÁCIA V SAMOSPRÁVE

Sú to práve obce (vrátané miest a ich mestských častí), ktoré by mohli zefektívniť vymožiteľnosť práva pre svojich občanov bez zbytočných prieťahov v konaní, čím by prispeli k preferovaniu využitia alternatívneho, neadjudikatórneho riešenia konfliktov v rámci územnej samosprávy. Jedným z riešení je mediačný projekt pre konkrétnu samosprávu čerpajúci predovšetkým z možností, ktoré majú oporu v nasledovných právnych predpisoch:
1. Občiansky zákonník č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
2. Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3. Zákon č.9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
4. Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších
predpisov.
Bližšie o naznačených aplikačných možnostiach v publikácii Mediácia v samospráve, alebo od richtára k mediátorovi, ktorej jedným z editorov bolo v roku 2008 aj Združenie miest a obcí Slovenska.

Relevantné články z oblasti mediácie v samospráve:

  • Článok "Možnosti mediácie v samospráve" v Personálnom a mzdovom poradcovi podnikateľa 14-15/2017
    čítať viac