MEDIÁCIA NA PRACOVISKU – WORKPLACE MEDIATION

MEDIÁCIA NA PRACOVISKU -  WORKPLACE MEDIATION

je jedným z najdynamickejšie sa profilujúcich segmentov mediácie.Predovšetkým v tejto komplikovanej a turbulentnej dobe, a to nielen v pracovnom prostredí, je doslova manažérskou nevyhnutnosťou sa bližšie oboznámiť s inštitútom mediácie, s jeho možným aplikačným ukotvením na pracovisku, s jeho kompatibilitou s inými, už používanými nástrojmi riešenia konfliktov, s jeho príspevkom ku skvalitneniu vnútrofiremnej komunikácie na vertikálnej či horizontálnej úrovni, a pod.

Len na ilustráciu, podľa stále aktuálnej štatistiky Amerického centra pre štúdium práce (ALSC) venujú denne manažéri v USA v priemere od 20 % do 25 % z pracovného času riešením konfliktov na pracovisku. Z toho vyplýva aj nevyhnutnosť nastavenia vnútrofiremného resp. vnútroinštitucionálneho systému na riešenie konfliktov, ktoré budú nielen pod vplyvom rôznych objektívnych, či subjektívnych skutočností, ale aj výslovne súkromných dôvodov neustále narastať a súčasne meniť svoju štruktúru.