INTERKULTÚRNA/INTERETNICKÁ/INTERRELIGIÓZNA MEDIÁCIA

INTERKULTÚRNA/INTERETNICKÁ/
INTERRELIGIÓZNA MEDIÁCIA

Segment, ktorý v súčasnosti prechádza celým mediačným spektrom a stretávame sa s ním v každej mediačnej kauze – počínajúc zmiešanými manželstami, cez zamestnávanie cudzincov a turistov v zdravotníckom zariadení, končiac romskou otázkou v práci samospráv.Používa sa v dvoch rozdielnych avšak navzájom kompatibilných významoch:
a/ konzekvencia v rámci riadenia konfliktov (conflict management), inými slovami ako stratégia riešenia konfliktov prostredníctvom zásahu tzv. neutrálnej tretej strany;
b/ prevencia v medzikultúrnych vzťahoch na predchádzanie nedorozumeniam vyplývajúcim z kultúrnych rozdielov a na uľahčenie komunikácie medzi osobami z rozdielneho kultúrneho prostredia, navyše prípadne hovoriacimi rozdielnymi jazykmi.
SIMARS ponúka kvalitných a skúsených interkultúrnych mediátorov, ktorí po audite nastavia systém tak,aby sa nielen konfliktom predchádzalo, ale v prípade ich vypuknutia operatívne riešili už v zárodku napr. formou tzv.krízovej mediácie.