Vážená pani ministerka Mgr. Mária Kolíková,

dovoľte mi, aby som Vás oslovil formou otvoreného mailu, na jednej strane ako občan a na druhej strane ako zapísaný mediátor, ktorý, je žiaľ, nútený fungovať v režime dohľadu na výkon svojej profesie zo strany MS SR.

Ak dovolíte, najprv ako občan. Ani ja osobne a ani drvivá väčšina ľudí z môjho okolia nechápem, prečo prakticky denne obťažujete a doslova kontaminujete túto spoločnosť spormi a bojom o moc vo Vašej  strane, ktorej aktuálne preferencie je asi ťažké komentovať. Uvedomte si, prosím, že Vaše vnútrostranícke tenzie vníma občan predovšetkým ako spor dvoch členov vlády, čo (popri ďalších, už latentných, konfliktoch Vašich exekutívnych kolegov) spôsobuje katastrofálny stav dôvery vo vládny establišment a z toho vyplývajúci prístup časti verejnosti, o.i. k otázke vakcinácie. Občan totiž stále očakáva, že vo vláde konečne budú morálne, odborné a hodnotové autority, na ktorých názor sa môže spoľahnúť a im dôverovať Choďte, prosím, niekedy medzi ľudí a zistíte, že je v tomto smere skutočne najvyšší čas.

A teraz, pár poznámok, ako zapísaný mediátor. Veľmi pekne Vás prosím, aby ste aspoň zlomok z úsilia, ktoré venujete vyššie naznačeným vnútrostraníckym aktivitám sústredili aj na problematiku mediácie. Ide totiž o fenomén, ktorý by pri správnom nastavení a využívaní v zmysle zákona o mediácii, mohol svojim skromným dielom, prispieť k formovaniu právneho vedomia občanov a súčasne pomôcť dostať sa z aktuálne posledných pozícií dôvery v naše súdnictvo medzi krajinami EÚ.

Touto cestou by som si Vás dovolil požiadať, aby ste sa zasadili napríklad aj o to (počas Vášho dlhoročného pôsobenia ako štátnej tajomníčky sa Vám to asi úplne nepodarilo), aby kompetentní ľudia na, Vami riadenom ministerstve, konečne pochopili, že v latinčine slovo ministerstvo znamená, okrem iného, aj slúžiť, či pomáhať. V súvislosti s mediáciou, napríklad:

– odborne a kompetentne vykladať relevantné právne normy súvisiace s mediáciou tak, aby slúžili a podporovali civilnú mediáciu, a naopak, aby nevnášali do procesu neistotu, nekompetentnosť a zmätok (oboznámte sa, prosím, aký je aktuálny stav aktívnych mediátorov v porovnaní s nedávnou históriou, resp. koľko mediátorov je donútených riešiť svoj problém s MS SR v rámci občianskeho súdneho konania);                           

– predmetné právne normy (napr. vyhláška MS SR č. 424/2015 Z. z. zo 17. decembra 2015 o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov) rešpektovať a dodržiavať;

– slušne, korektne a s rešpektom vystupovať a komunikovať s mediátormi;

– vyberať mediátorov pre aktivity ministerstva výlučne na základe požiadavky na odbornosť, prax a skúsenosť, a nie podľa princípu ‘naši ľudia‘ (o.i. aktuálny mediačný projekt z prostriedkov EÚ, nastavenie cochemskej praxe na súdoch); 

– dodržiavať transparentnosť a zodpovednosť pri organizovaní projektov EÚ súvisiacich s mediáciou a predovšetkým zabrániť tomu, aby boli financie EÚ pre projekty civilnej mediácie „alokované“ (použitý najmiernejší výraz) na úplne iný účel – v spomínanom aktuálnom projekte EÚ na trestnú mediáciu (vo veci už boli kontaktované kompetentné štruktúry).

V prípade záujmu doložím, všetky vyššie uvedené tvrdenia relevantnými dôkazmi, vrátane výpovedí desiatok mojich kolegov. A súčasne si Vám dovoľujem poslať moju najnovšiu knihu o mediácii, ktorej venovanie obsahuje časť skutočností uvedených v tomto maili.

S pozdravom

František Kutlík, 1. august 2021