Singapur, 1. marec 2018

Rozhádaní susedia môžu v Singapure urovnať spory prostredníctvom aplikácie e-mediácie bez toho, aby absolvovali adjudikatórny proces. Táto iniciatíva je súčasťou druhej fázy reformy systému súdnictva posilnením  elektronického systému evidencie a riadenia prípadov, ktorý bol spustený koncom roku 2017.

Ak strany súhlasia s vyriešením svojho sporu formou e-mediácie, môžu informovať príslušný súd s potvrdením obojstranného záujmu na riešení sporu formou mediácie. Súd informáciu zaregistruje a vydá odporúčanie na výber autorizovanej osoby, resp. organizácie, ktorá bude realizovať e-mediáciu. Ďalšou úlohou príslušného súdu bude proces e-mediácie sledovať, mať právo žiadať priebežné informácie a v prípade úspechu potvrdiť záverečnú dohodu, resp. neúspechu pokračovať adjudikatórne. E-mediácia sa dotýka bežných susedských sporov, vrátane nájomných vzťahov, vnútorných sporov spoločenstiev, prenajímateľov nehnuteľností, atď. Funkcia umožňuje v opodstatnených prípadoch nahliadať do procesu e-mediácie aj dotknutej verejnosti, rodinných príslušníkov a susedov sporiacich sa strán, resp. v prípade neprípustnej pohľadávky aj obchodným partnerom.

Jednotlivci majú prístup k e-mediačnému systému prístup prostredníctvom systému SingPass, zatiaľ čo právnické osoby môžu tak urobiť cez CorpPass.

Nový systém pomôže stranám ušetriť čas a peniaze, môže zabrániť stresu z absolvovania adjudikatórneho procesu, resp. môže pomôcť vyhnúť sa klasickej F2F (osobnej) mediácii.