Ankara, 23.11. 2020

S účinnosťou od 1.januára 2021 prijalo Turecko zákon, ktorý ukladá účastníkom spotrebiteľských sporov s hodnotou sporu presahujúcou 10 390 TRY (cca 1100 €) požiadať o mediáciu pred podaním žaloby. Spory, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti spotrebiteľského rozhodcovského výboru (t. j spory s hodnotou nižšou ako 10 390 TRY), budú naďalej riešiť priamo spotrebiteľské rozhodcovské výbory, bez akejkoľvek povinnosti primárne využiť mediáciu.

Nový zákon predstavuje ďalší krok k zavedeniu mediácie v Turecku, ako povinného mechanizmu riešenia sporov pred adjudikatórnym (súdnym) riešením. Turecký parlament už predtým zaviedol zmeny a doplnenia ďalších príslušných zákonov, ktoré požadujú absolvovať mediáciu ešte pred podaním žaloby na civilných súdoch. Týka sa to určitého okruhu pracovných a obchodných sporov, vo veci pohľadávok a nárokov na náhradu škody.