Brusel, 5. jún 2017

Rada EÚ prijala koncepciu nového systému riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v rámci EÚ. Cieľom koncepcie je zlepšiť mechanizmy, ktoré sa používajú na riešenie sporov medzi členskými štátmi, pri vzniku sporov z výkladu dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia. Koncepcia vychádza z dohovoru 90/436 / EHS o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravami ziskov firiem a podnikov s cezhraničnou pôsobnosťou. “Táto smernica je dôležitou súčasťou nášho plánu na posilnenie daňovej istoty a zlepšenie podnikateľského prostredia v Európe,” povedal Edward Scicluna, minister financií Malty, ktorá v súčasnosti zastáva predsedníctvo Rady. Situácie, v ktorých rôzne členské štáty zdaňujú dvakrát rovnaký príjem alebo kapitál, môžu vytvoriť vážne prekážky pri cezhraničnom podnikaní. Vytvára nadmerné daňové zaťaženie, môže spôsobiť hospodárske deformácie a negatívne ovplyvniť cezhraničné investície. Návrh vyžaduje, aby mechanizmy riešenia sporov boli záväzné, s jasnými lehotami a povinnosťou smerovať k dohode. Týmto cieľom je zabezpečiť daňové prostredie, v ktorom sa náklady na zosúladenie podnikov znižujú na minimum.
Text umožňuje, aby daňový poplatník inicioval “postup vzájomnej dohody”, podľa ktorého musia členské štáty dosiahnuť dohodu do dvoch rokov. Ak postup zlyhá, iniciuje sa arbitrážne konanie na vyriešenie sporu v stanovených lehotách. Za týmto účelom je menovaný poradný výbor zložený z troch až piatich nezávislých rozhodcov spolu s dvoma zástupcami z každého členského štátu. Porota (“poradná komisia”) vydáva stanovisko k odstráneniu dvojitého zdanenia v spornom prípade, ktoré je záväzné pre príslušné členské štáty, pokiaľ sa medzitým nedohodnú na alternatívnom riešení, napr. formou mediácie.