Londýn, 21. december 2017

Medzi všetkými neistotami, ktoré sprevádzajú odchod Veľkej Británie z EÚ sa začína črtať jeden spoločný záujem oboch strán a tým je dôležitosť korektnosti, stability a spoľahlivosti nastavenia mechanizmu alternatívneho riešenia sporov. Pred niekoľkými týždňami napríklad vláda Spojeného kráľovstva vydala dokument obsahujúci návrhy na vytvorenie rámca pre cezhraničnú občiansku justičnú spoluprácu medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom, ktorý by sa mohol stať základom aj pre uplatnenie inštitútu mediácie.

Vzhľadom na skutočnosť, že systém budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom ešte nie je definovaný, zostávajú súčasne značné neistoty v súvislosti s určitými aspektmi cezhraničných sporov, ktoré sú v súčasnosti upravené nariadeniami EÚ.

Na rozdiel od súdnych sporov a mnohých ďalších oblastí, „brexit“ však pravdepodobne neovplyvní pravidlá upravujúce mediáciu, alternatívne riešenia sporov, resp. medzinárodné arbitrážne konania. V dôsledku toho by sa strany mali rozhodnúť na fungovaní citovaných neadjidukatórnych princípov ako na súdnych sporoch, kým nebudú objasnené pravidlá, ktoré sa vzťahujú na cezhraničné súdne spory týkajúce sa Spojeného kráľovstva a Európskej únie po „brexite”.