Odbornú prípravu mediátora som mala absolvovanú už dávnejšie, ešte pred novelou Zákona o mediácii. Obavy, ako to zvládnem, ale aj iné okolnosti spôsobili, že zapísanie sa do zoznamu mediátorov MS SR som stihla až v júni 2016. Môžem povedať, že svoju prax ešte len rozbieham.

Prioritne sa chcem venovať rodinnej mediácii.

Počas tohto roka som okrem iných nevyhnutných úkonov stihla zriadiť a vybaviť mediačnú kanceláriu.

Propagáciu mojej činnosti som skúsila inzerátom v regionálnych novinách, výlepom plagátov v autobusoch MHD, v kostole. Požiadali ma o rozhovor do regionálnej televízie i niektorých rozhlasových staníc. Napísala som zopár článkov do viacerých printových médií. Mám zriadenú webovú stránku i facebookový profil. Avšak vidím, že odozva na tieto formy propagácie je nízka.

Myslím si, že ľudia celkom nevedia, čo môžu od mediácie očakávať, nemajú základné informácie. Aj z týchto dôvodov vykonávam službu bezplatného mediačného poradenstva, ktoré sa mi celkom úspešne podarilo rozbehnúť. Uskutočňujem ho v spolupráci s mestom Martin. Pozostáva z posúdenia sporu a základných informácií o tom, čo je mediácia. Ľudia prichádzajú s rôznymi problémami, od bežných susedských sporov až po spory, ktoré nie je možné riešiť mediáciou. Často sa stáva, že očakávajú odo mňa skôr právne poradenstvo, na ktoré už ja nie som celkom kompetentná. Avšak aj túto cestu vidím ako veľmi vhodnú pri prezentovaní a propagácii mediácie na verejnosti. Skúsenosť so spoluprácou so samosprávou mám veľmi dobrú.

Bohužiaľ, môj pokus o komunikáciu s advokátmi a sudcami je málo efektívny. Aj ja u nich vnímam nedôveru, niekedy možno nezáujem opustiť vyšľapané chodníky.

Napriek tomu verím, že moje prvé kroky praxe v oblasti mediácie, kroky dieťaťa, ktoré sa učí chodiť, zvládnem a svoju mediačnú prax úspešne vybudujem.


Mgr. et Mgr. Iveta Gallová, PhD., mediátor MS SR ev. č. 1424, www.mediatorgallova.sk