Yaoundé, Kamerun, 23. január 2018

Po niekoľkoročnom vyjednávacom úsilí, ktoré bolo sprostredkované expertmi OSN, prijalo 17 štátov subsaharskej Afriky dlho očakávaný zákon o mediácii. Zákon pripravila Organizácia pre harmonizáciu obchodného práva v Afrike (OHADA) so sídlom v hlavnom meste Kamerunu, Yaoundé a jeho cieľom je „sprostredkovať bezpečnosť podnikania a uľahčiť alternatívne riešenie sporov v subsaharskej Afrike“.

Tri zo štátov združených v OHADA – Burkina Faso, Pobrežie Slonoviny a Senegal – sú dobre oboznámené s mediáciou, keďže pred niekoľkými rokmi uznali jej význam ako alternatívneho mechanizmu riešenia sporov prijatím svojich vlastných vnútroštátnych mediačných zákonov. Rozhodcovské centrá Burkina Faso (CAM-CO) a Pobrežie Slonoviny (CACI) majú vypracované aj vlastné pravidlá fungovania mediácie. Jednou z kľúčových výziev, ktorým čelia tieto inštitúcie je príprava a tréning mediátorov a lepšie pochopenie výhod mediácie zo strany miestnych obchodných partnerov, vrátane verejnej správy. Nová spoločná regulácia mediácie sa vzťahuje na všetky spory predložené mediátorovi bez akýchkoľvek obmedzení týkajúcich sa miesta ich vzniku, predmetu sporu, resp. aktívneho subjektu pri iniciovaní mediácie (sudca príslušnej krajiny vo forme „court-justice mediation“, resp. fyzická/právnická osoba v zmysle vzájomných zmlúv.) V krajinách OHADA sa zároveň začína uplatňovať jednotný režim uznávania a vymáhania mediačných dohôd, najmä s akcentom na cross-border mediation nielen pred národnými súdmi, ale aj pred Spoločným súdnym dvorom a arbitrážou OHADA.

Úspešná implementácia nového jednotného zákona o mediácii bude závisieť od úsilia každého členského štátu OHADA rozvíjať prax mediácie, napríklad povzbudením sudcov, aby odporučili stranám inštitút mediácie, resp. bude tiež vyžadovať zvyšovanie počtu kvalifikovaných mediátorov a rozvoj inštitúcií, ktoré poskytujú mediačné a arbitrážne služby.