Viedeň, 22.jún 2017, zdroj: Európsky portál elektronickej justície

Koho kontaktovať?
Spolkové ministerstvo spravodlivosti vedie aj zoznam registrovaných mediátorov. Všetci mediátori uvedení v tomto zozname absolvovali špeciálnu odbornú prípravu.Neexistuje žiadny centralizovaný orgán, ktorý by bol zodpovedný za mediačné služby.Existujú aj profesionálne združenia, ktoré ponúkajú mediačné služby a niekoľko mimovládnych organizácií, ktoré mediátorom ponúkajú podporu.
Kedy sa rozhodnúť pre mediáciu?
V občianskoprávnych veciach sa mediácia môže využiť na vyriešenie sporov, v ktorých by inak rozhodli všeobecné súdy. Strany sporu sa pre mediáciu môžu rozhodnúť dobrovoľne, aby dospeli k vlastnému riešeniu sporu. V prípade niektorých sporov medzi susedmi je potrebné skôr, než sa vec môže predložiť na súd, pokúsiť sa najprv o mimosúdne vyriešenie sporu. Spor je možné mimosúdne vyriešiť prostredníctvom postúpenia záležitosti zmierovacej rade, usilovania sa o urovnanie sporu na okresnom súde ešte pred začatím súdneho procesu (proces známy ako „prätorischer Vergleich’“) alebo prostredníctvom mediácie.
Existujú osobitné pravidlá, ktoré musia mediátori dodržiavať?
Pre mediátorov neexistujú žiadne osobitné pravidlá ani kódex správania.Mediátori nie sú zaregistrovaní ako špecialisti na určitú oblasť, napríklad na spory týkajúce sa rodinného práva, medicíny alebo výstavby, avšak bližšie informácie o oblastiach, v ktorých zaregistrovaný mediátor pôsobí, sa môžu uviesť osobitne.Každý, kto absolvoval osobitnú odbornú prípravu a kto spĺňa príslušné požiadavky, môže byť zapísaný ako registrovaný mediátor. Neexistujú žiadne právne obmedzenia týkajúce sa toho, kto môže používať profesionálne označenie „mediátor“.
Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?
V súlade so smernicou 2008/52/ES musí byť stranám sporu umožnené požiadať o to, aby bol obsah písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľný. Členské štáty oznámia, ktoré súdy alebo iné orgány sú zodpovedné za prijímanie takýchto žiadostí. V Rakúsku je obsah písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľný len vtedy, ak má dohoda formu urovnania (Vergleich) pred súdom alebo formu notárskej listiny spísanej pred notárom.