Praha, 8.jún 2017, zdroj: Európsky portál elektronickej justície

Na koho sa obrátiť?
Probačná a mediačná služba Českej republiky je ústredný orgán pre sprostredkovanie mediácie ako spôsobu riešenia následkov trestného činu medzi páchateľom a obeťou v rámci trestného konania. Zodpovednosť za výkon činnosti tejto služby nesie Ministerstvo spravodlivosti ČR. Pokiaľ ide o sprostredkovanie mediácie v netrestných veciach, možno sa obrátiť na niektorého z mediátorov, ktorí vykonanie mediácie ponúkajú. Zoznam mediátorov je možné nájsť napr. na webových stránkach Asociácie mediátorov ČR, Českej advokátskej komory a Únie pre rozhodcovské a mediačné konanie ČR. Kontakty na pracovisko Probačnej a mediačnej služby ČR pôsobiacej v rámci miestne príslušných okresných súdov je možné nájsť na webových stránkach tejto služby.
V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?
Mediáciu je možné využiť vo všetkých oblastiach práva s výnimkou prípadov, ktoré stanovujú právne predpisy. Medzi tieto oblasti patrí aj rodinné právo, obchodné právo a trestné právo. Pokiaľ je to účelné a vhodné, môže predseda senátu podľa občianskeho súdneho poriadku nariadiť účastníkom konania prvé stretnutie s mediátorom a to v rozsahu 3 hodín. V takýchto prípadoch môže konanie prerušiť až na 3 mesiace.
Existujú osobitné pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať?
Mediáciu upravuje zákon č. 202/2012 Z. z. o mediácii a v oblasti trestného konania tiež zákon č. 257/2000 Z. z. o Probačnej a mediačnej službe ČR.
Informácie a vzdelávanie
Zapísaný mediátor, ktorý pôsobí podľa zákona č. 202/2012 Z. z., musí úspešne zložiť odbornú skúšku pred komisiou vymenovanou Ministerstvom spravodlivosti ČR. Mediátor, ktorý pôsobí v rámci Probačnej a mediačnej služby ČR podľa zákona č. 257/2000 Z. z., musí úspešne zložiť kvalifikačnú skúšku.
Vzdelávanie mediátorov, ktorí pôsobia v rámci trestnej justície, zabezpečuje Probačná a mediačná služba ČR. Vzdelávanie v oblasti netrestnej mediácie ponúka množstvo subjektov a vzdelávacích inštitúcií.
Aké sú náklady na mediáciu?
Mediácia, ktorú sprostredkúva Probačná a mediačná služba ČR, sa vykonáva bezplatne, respektíve náklady na jej vykonanie hradí štát.
Ak súd preruší konanie v netrestnej veci a stranám nariadi prvé stretnutie s mediátorom, prvé 3 hodiny mediačného stretnutia sa hradia vo výške stanovenej vykonávacím právnym predpisom (400 Kč za každú začatú hodinu) a túto odmenu hradia strany rovným dielom (v prípade oslobodenia účastníkov od súdnych poplatkov hradí túto odmenu štát). V prípade pokračovania mediácie nad rámec 3 hodín hradia účastníci rovným dielom náklady na jej ďalšie vykonávanie, ale vo výške, na ktorej sa mediátor dohodol s účastníkmi mediácie, t. j. zúčastnenými stranami sporu.
Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?
Smernica 2008/52/ES umožňuje zúčastneným osobám sporu žiadať o to, aby bola písomná dohoda vyplývajúca z mediácie vykonateľná. Dohoda uzavretá medzi účastníkmi mediácie v netrestnej veci môže byť v rámci ďalšieho konania predložená súdu na schválenie. Výsledky mediácie sprostredkovanej v rámci trestného konania Probačnej a mediačnej služby ČR môžu štátny zástupca a súd zohľadniť vo svojich rozhodnutiach v danej veci.