Mediácia starších

PLATFORMA MEDIÁCIE STARŠÍCH (ELDER MEDIATION, ALTERSMEDIATION)

Platforma mediácie starších a možnosti aplikácie mediácie formou interdisciplinárnej spolupráce v rodinách, zariadeniach pre seniorov, sociálnych odboroch miestnych úradov, v opatrovateľskej službe, zdravotníckych zariadeniach s nevyhnutnou podporou gestora rodiny a sociálnych vecí, MPSvaR SR

V dnešnej „hektickej dobe“ každodenne riešime množstvo konfliktov. Sú to nielen konflikty medzi kolegami na pracovisku, priateľmi, susedmi a rodinou, ale aj konflikty medzigeneračné, ktoré sú v poslednej dobe najviac diskutované. Medzigeneračné konflikty pramenia z problémov medzi dvomi alebo aj viacerými generáciami. V rámci rodiny sú to nielen konflikty medzi rodičmi a deťmi, ale aj rodičmi a starými rodičmi, vnukmi a starými rodičmi ako aj rodičmi a novými členmi rodiny - nevestami a zaťmi, atď. Osobitnú pozornosť si zasluhujú konflikty starších (seniorov), ku ktorým dochádza najmä pri zhoršujúcom sa zdravotnom stave a sociálnom postavení starších. Na riešenie všetkých medzigeneračných konfliktov či sporov je vhodnou metódou mediácia.

Vnímanie veku a procesu starnutia je individuálne a veľmi rozdielne a je silne ovplyvnené subjektívnym pohľadom. Významnejšie zmeny v živote človeka nastávajú obyčajne po 65-ke, nielen z dôvodu ukončenia aktívneho zamestnania, ale aj zmenou zdravotného a psychického stavu. Ľudia, ktorí dosiahnu tento vek sú všeobecne označovaní ako „starší“, alebo „seniori“.

Konflikty, do ktorých sa starší ľudia dostávajú nemajú vždy iba vyššie zmienený medzigeneračný charakter. Konflikty vznikajú aj medzi nimi navzájom (napr. rozvody v pokročilom veku, konflikty medzi súrodencami, konflikty s členmi novej komunity, v zariadeniach pre seniorov). Často sú dôsledkom ich nového postavenia, do ktorého sa dostali prirodzeným procesom starnutia a aj stratou schopnosti postarať sa sami o seba. Osobnostné aj psychické zmeny, zdravotné problémy najmä s nastupujúcimi chorobami typickými pre starší vek: starecká demencia, Alzheimerova choroba a ďalšie civilizačné choroby ohrozujú samostatnosť starších ľudí, zvyšujú ich závislosť na starostlivosti inej osoby, „opatrovateľa“(v širokom zmysle tohto slova, teda bez ohľadu na to, či je to niekto cudzí alebo člen rodiny). Najbližšia rodina si často novú situáciu nepripúšťa, podceňuje ju a nevie sa vžiť do úlohy „opatrovateľa“. Príčinami takéhoto správania sú okrem nevedomosti, nedostatku informácií ako treba aktívne pomôcť najbližším príbuzným aj ich vlastné aktivity a záľuby.

Celospoločensky sa objavuje nový fenomén: rastúca ignorancia voči starším, prerastajúca často až do vekovej diskriminácie a stereotypizácii ľudí vzhľadom na vek (ageizmus).

Z pohľadu mediátora, je potrebné citlivo rozpoznať pozadie medzigeneračných konfliktov, kde vek účastníkov mediácie a prípadné dôsledky starnutia sú vnímané ako problém ich konfliktu. Konflikt, ktorý je spracovaný v mediácii môže mať pôvod v súkromnom alebo aj profesionálnom kontexte. Typickými oblasťami, v ktorých vznikajú konflikty „starších“ sú:
• starší ľudia medzi sebou v rodine a s mladšími príbuznými
• starší ľudia medzi sebou v zariadeniach pre seniorov
• starší ľudia v zariadeniach pre seniorov versus ich opatrovatelia
• starší ľudia v domácom prostredí versus ich opatrovatelia.

Tematické okruhy vhodné na mediáciu starších sú napr. narušené vzťahy medzi starnúcim párom, konflikty párov pri prechode do dôchodku, zmena životného štýlu po odchode na dôchodok a domáca starostlivosť, preventívne rozhovory na aktívne spolužitie v ďalších fázach života, obavy zo samoty po strate celoživotného partnera, obavy z blížiaceho sa úmrtia, obavy zo straty schopnosti vykonávať niektoré aktivity, ako napr. vedenie auta vo vysokom veku, obavy z odchodu partnera z domácnosti do nového zariadenia, otázky výberu vhodného zariadenia pre jedného alebo oboch seniorov, konflikty v seniorských alebo opatrovateľských zariadeniach, diskriminácia na základe veku. Je tu veľká podobnosť s mediáciou pri rozvode, keď najcitlivejším ohnivkom konfliktu nie sú rozhádaní rodičia, ale budúcnosť ich detí.

Skúsenosti a prax zahraničných kolegov s mediáciou starších poukazujú na odlišnosti postavenia mediátora v mediácii starších a špecifické požiadavky kladené na mediátorov pri práci so staršími. Výstižne o tom hovorí Christa Schäffer, mediátorka z Nemecka, „Neklapne to, ak požiadate seniorov, aby návrhy svojich riešení zapísali na flipchart, ako je to bežné v mediácii ekonomických sporov“.

Mediátori starších potrebujú širokú škálu vedomostí o tejto kategórii účastníkov mediácie, o ich duševných, zdravotných aj sociálnych charakteristikách a komunikačné zručnosti pri práci s ľuďmi, ktorí sú uzatvorení do seba, menej koncentrovaní a zdržanliví voči novým témam. Vedomosti sa nedajú získať iba štúdiom odbornej literatúry, alebo absolvovaním špeciálnych seminárov. Účinnou formou je výmena informácií a vytváranie sietí – pracovných teamov s mediátormi z rôznych odborov, so zástupcami iných profesijných skupín, vedeckých a odborných združení, sociálnych pracovníkov. Cieľom je spojiť doterajšie poznatky interdisciplinárne, aby mediácia mohla byť čo najlepšie vykonávaná.

Osobitosti mediácie starších zahraniční mediátori podchytili v 90-tych rokoch v úzkej spolupráci s Alzheimerovou spoločnosťou. Na rôznych pracovných stretnutiach a medzinárodných konferenciách diskutovali etické otázky, pracovné postupy a spracovali „Pracovný kódex“. V priebehu diskusií a stretnutí vznikla požiadavka vytvoriť medzinárodnú sieť mediátorov starších a podporných profesií. Tak došlo k založeniu združenia „Elder Mediation International Network“ EMIN („Medzinárodná sieť mediácie starších“).

EMIN združuje záujemcov o problematiku mediácie starších z celého sveta. Každoročne organizuje celosvetové kongresy, ktoré sú vítanou platformou pre výmenu informácií. Členovia EMIN aktívne pôsobia vo svojich domovských krajinách. Ich činnosť je finančne podporovaná štátmi, územnými celkami a sponzorovaná súkromnými spoločnosťami.

Mediácia starších na Slovensku nemá tradíciu. Problémy starších ľudí majú mnoho spoločných znakov s ich rovesníkmi v zahraničí. Rozdielne sú však podmienky v ktorých žijú a ekonomické zabezpečenie staršej generácie. Starší ľudia pritom očakávajú, že rovnako ako oni „dochovali svojich rodičov“, tak aj ich deti sa budú starať o nich. Mnohé deti si ani neuvedomujú čo prežívajú starší príbuzní, akými ťažkosťami sa denne pasujú. Mladšia generácia absenciu rozhovorov na tému starnutia nepociťuje.

Na Slovensku nemáme žiadne inštitucionálne miesto, kde by starší človek (a/alebo jeho rodina) mohli požiadať o odbornú pomoc a usmernenie v situácii, keď sa nemôžu sami o seba postarať. U nás dnes žijú min. 4 generácie a pre demografický vývoj je charakteristické starnutie obyvateľstva - tak ako v celej Európe. K 31.12.2013 žilo na Slovensku 1 080 252 osôb, t.j. 20% populácie vo veku staršom ako 60 rokov, pritom 1,8% z nich vo veku vyššom ako 90 rokov.

Mediácia starších je nový pojem, ktorý má veľkú šancu sa na Slovensku udomácniť ako špeciálna oblasť mediácie, podobne ako mediácia pri rozvode, rozchode alebo v zdravotníctve. Na rozdiel od nich tento druh mediácie nebude „sporovým konaním“ s dohrou v súdnej sieni. Tak ako naznačujú zahraničné skúsenosti, interdisciplinárna spolupráca pri mediácii starších je celospoločenskou nevyhnutnosťou a dá sa vybudovať iba s finančnou podporou zo strany štátu, obcí a či rôznych nadácií a súkromných spoločností. Na Slovensku máme viaceré inštitúcie, ktoré sú schopné pomôcť v konkrétnej situácii starším, ale nie komplexne. Konflikt v rodine na pozadí starnutia sa dá ako ukazujú skúsenosti EMIN riešiť mediáciou.

Tento problém je potrebné spracovať do uceleného projektu, aby starnutie bolo dôstojné a prirodzené. Výhodou sú bohaté zahraničné skúsenosti (napr. EMIN), chýba však finančná podpora, o ktorú sa treba uchádzať napr. z EÚ fondov, vyzvať na spoluprácu štát, ktorého úlohou je min.vytvoriť priaznivé legislatívne podmienky pre starnúce generácie, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ďalej obce, ktoré sú miestom prvého kontaktu cez sociálne odbory, domovy pre seniorov, v ktorých denne eskalujú konflikty starších, Alzheimerovu spoločnosť a centrum Memory, ktoré je nesmierne ústretové a nápomocné ľuďom so stareckou demenciou a poruchami pamäti a ich rodinám a podobné združenia, univerzity a vedecké pracoviská, psychológov, lekárov špecialistov – gerontológov, neurológov, psychiatrov a v neposlednom rade mediátorov, ktorí majú empatiu a úctu k šedinám.