Peking, 24.máj 2018

Čínska vláda a najvyšší súd vydali smernicu na skvalitnenie práce svojich laických mediačných tímov po celom svete, pričom v ňom o.i. žiada o profesionálnejšiu odbornú prípravu a výber mediátorov. V podpore laickej občianskej mediácie nadväzuje na podobnú myšlienku v starom Grécku (povinnosťou každého občana staršieho ako 60 rokov bolo pôsobiť ako mediátor sporu pred súdnym konaním, tzv.héliaiou) a predovšetkým konfuciánskej filozofie s jej preferovaním zmieru a dohody. Vzdelávacie programy by mali byť zamerané predovšetkým na otázky práva, politiky, etiky, sociálnych zručností a odborných tém pri špecializácii laických mediátorov. V smernici sa uvádza, že mediátor musí byť spravodlivý, čestný, empatický s „primeranou dávkou sebadisciplíny“ a zároveň mať poznatky z politiky, práva a odborných disciplín. Smernica priamo oslovuje odborníkov z radov právnikov, lekárov, vedcov, emeritných sudcov, prokurátorov a resp. policajtov. Dokument tiež akcentuje etickú výbavu – mediátori musia byť „nestranní, nezávislí, slušní, neskorumpovateľní a musia dôsledne dodržiavať mlčanlivosť a individuálne tajomstvá strán“. K dnešnému dňu pracovalo v Číne aj za jej hranicami 766 tisíc mediačných komisii, ktoré každoročne pomáhajú vyriešiť približne 9 miliónov prípadov. Nachádzajú sa predovšetkým v obciach a mestách, ako aj v obchodných firmách, spoločnostiach a verejných inštitúciách.