KTO SME

O SIMARS-e

Vážení kolegovia mediátori, ctená odborná i laická verejnosť,

z dôvodu spoločenskej objednávky na rozšírenie aktivít Slovenského inštitútu pre mediáciu (SIM) aj na iné alternatívne, mimosúdne riešenia sporov, sme pri príležitosti desiateho výročia založenia, rozhodli o jeho reprofilácii a rebrandingu. Od  1.mája 2017 budeme pôsobiť pod hlavičkou Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov (SIMARS). Hlavným a najsilnejším ohnivkom reťaze aktívít nového subjektu samozrejme zostáva mediácia

Našou snahou bude predovšetkým nadviazať na aktivity uplynulej dekády, ktorých odpočet uvádzame na inom mieste a navyše máme ambíciu:

  • pokračovať v spolupráci s orgánmi verejnej moci i mimovládnym sektorom pri aplikácii mediácie a súčasne v jej propagácii medzi laickou a odbornou verejnosťou,
  • prispievať ku skvalitneniu vzdelávania začínajúcich mediátorov a odborného vzdelávania zapísaných  mediátorov najmä výberom kvalitných lektorov, ktorí majú vlastnú mediačnú prax a súčasne sú schopní ju reflektovať prostredníctvom práce s vlastnými kazuistikami a skúsenosťami,
  • pomáhať začínajúcim mediátorom formou supervízie, mentorstva, online konzultáciami, resp. ich prizývaním na mediácie ako spolumediátorov,
  • pripravovať mediačné projekty  pre štátne inštitúcie, organizácie, obchodné spoločnosti, resp.neziskový sektor  z rôznych oblastí a segmentov mediácie,
  • spolupracovať s domácimi i zahraničnými mediačnými združeniami, inštitúciami a organizáciami,
  • aktívne využívať fondy EÚ a ďaľšie možnosti finančnej podpory mediácie,
  • poskytovať pravidelné a aktuálne informácie o novinkách v mediácii v krajinách  EÚ i vo svete,
  • vytvoriť vlastnú databázu kvalitných a špecializovaných mediátorov s garanciou značky SIMARS,
  • podporovať moderné trendy v mediácii vychádzajúce z možností ostatnej novely nášho mediačného zákona a zároveň pripraviť rámec pre moderné formy mediácie ( o.i. online mediáciu),
  • vydávať a propagovať, prostredníctvom vlastného vydavateľstva MaARS, literatúru spojenú s problematikou mediácie a alternatívneho riešenia sporov a spolupracovať pri editovaní periodika venovanom mediácii a alternatívnemu riešeniu sporov.

Potiaľ k našim plánom, verím, že ich naplníme aspoň tak úspešne ako uplynulých desať rokov. Zachovajte prosím  mediácii a ľuďom SIMARS-u  priazeň aj naďalej.

František Kutlík, spoluzakladateľ SIMARS-u.

PS:  Najnovšia  štatistika  eurokomisariátu pre spravodlivosť (April 2017 - EU Justice Scoreboard)  podľa ktorej sú „právne systémy v členských štátoch EÚ  čoraz  efektívnejšie...“. Na poslednom mieste sa  však  ocitlo Slovensko, ktoré má podľa tohto hodnotenia najmenej nezávislé súdy zo všetkých členských štátov... Nie je to ďalší z dôvodov, prečo potrebuje Slovensko  kvalitný mimosúdny, alternatívny  systém riešenia sporov s jeho vlajkovou loďou – mediáciou?