Paríž, 16. december 2017

Vo Francúzsku si pripomenú 25 výročie od príprav projektov na začlenenie mediácie do súdneho systému ako služby verejnosti. Mediácia vo Francúzsku je síce súkromným podnikaním, ale štátne inštitúcie ju finančne podporujú významnými čiastkami.

Na základe francúzskej legislatívy môže sudca v ktorejkoľvek fáze konania , ale len so súhlasom účastníkov menovať tretiu osobu-mediátora, aby „vypočul strany a porovnal ich pohľady na vec s cieľom nájsť riešenie sporu v ktorom obaja stoja proti sebe“. Jeho úlohou je spolupracovať so sudcom a pomôcť sprostredkovať riešenie, ktoré sa týka čiastkových otázok, resp. konfliktu ako celku. Sudca určí trvanie mediácie, pričom táto lehota nesmie prekročiť 3 mesiace a na žiadosť mediátora môže byť obnovená len raz. Rozhodnutie o mediácií obsahuje súhlas strán s mediáciou, meno mediátora, (ktorým môže byť fyzická osoba, ale aj mediačné centrum), predpokladanú dĺžku mediácie a dátum mediačného konania. Stanoví tiež výšku zálohy na odmenu mediátora v odhadovanej výške a určí v akom pomere sa na nej budú podieľať jednotliví účastníci. V prípade , že záloha uhradená nebude, stane sa rozhodnutie sudcu o začatí mediácie neplatným. Mediátor podľa potreby informuje sudcu o problémoch, ktoré sa pri mediácií vyskytli. Odmena mediátora je na ťarchu strán, za istých okolností ju však môže byť hradená v rámci inštitútu súdnej pomoci (niečo podobné ako u nás Centrá právnej pomoci).

Nálezy a zistenia v rámci mediácie i stanoviská účastníkov konania nemožno použiť bez ich súhlasu , ani sa na nej odvolávať pri súdnom konaní, alebo samozrejme iných konaniach a účeloch. Takto je komplexne chránená dôvernosť procesu mediácie.

Mimochodom, mediácia vo Francúzsku, ale aj v ďalších frankofónnych krajinách je ponímaná inak ako mediácia v krajinách anglosaského práva. Ťažiskom anglosaskej mediácie je technika a štruktúra procesu, frankofónna mediácia sa viac sústreďuje na obsah a kvalitu komunikácie a v tomto procese sa Francúzi hlásia k Sokratovi a jeho spôsobu kladenia otázok, tzv. maieutike. V budúcom roku sa aj vo Francúzsku na základe spoločenskej objednávky, sústreďujú aktivity na medzikultúrnu mediáciu, ktorá by mala zabrániť pokračovaniu pouličných nepokojov medzi imigrantmi a francúzskou políciou. Aj francúzski mediátori, podobne ako ich kolegovia v krajinách EU, sa začínajú čoraz intenzívnejšie angažovať aj v prevencii konfliktov, čo začína byť ďalší rozmer mediácie.