Praha, Česká republika, 12.september 2017

Mediácia ako alternatíva k klasickému riešeniu sporov v iných než trestných veciach bola legislatívne začlenená do českého právneho systému pred piatimi rokmi v septembri 2012. Pri hodnoteniach českých mediátorov a mediačných združení jednotlivých súvislostí zákona o mediácii je pre slovenských mediátorov o.i. inšpiratívna skutočnosť, že Česká republika presadzuje mediáciu tým, že zavádza do občianskeho súdneho poriadku možnosť súdu objednať tzv. „prvé stretnutie s mediátorom“. Po začatí súdneho procesu môže súd nariadiť stranám, aby sa stretli s mediátorom a diskutovali o možnosti riešenia sporov mimo súdu. Toto prvé stretnutie s mediátorom podlieha relatívne nízkym poplatkom – maximálne 400 CZK, cca 15 € bez DPH za hodinu – každá strana zaplatí polovicu poplatku, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Účelom stretnutia je vysvetliť stranám výhody mediácie a navrhnúť ďalšie možnosti rýchleho a súkromného riešenia ich sporu. Súdy stále viac využívajú túto možnosť. Podľa štatistiky Ministerstva spravodlivosti ČR napríklad v roku 2016 počet prvých stretnutí s mediátorom nariadeným súdmi v obchodných sporoch vzrástol oproti roku 2014 o viac ako 130% a počet sprostredkovaných spotrebiteľských sporov sa medzi rokmi 2014 a 2016 zvýšil o 300 %.Na druhej strane, ak sa strany odmietnu stretnúť s mediátorom, súd môže rozhodnúť, že odmietajúca strana, aj keby bola úspešná v spore, nemá právo žiadať preplatenie poplatkov vzniknutých v súvislosti so spormi.