Konflikty sú staré ako ľudstvo samo. Ako v minulosti, aj dnes hľadajú mnohí ľudia cestu na ich riešenie. Ako mediátor, s licenciou od roku 2013, pociťujem vo svojej praxi často snahu sporových strán dosiahnuť „svoju“ pravdu za každú cenu a nepripustiť, aby aj druhá strana konfliktu mohla mať predsa len „kúsok“ pravdy. Je to niekde hlboko v našich ľuďoch zakorenené a žiaľ u mnohých prevažuje silný záujem sa súdiť za každú cenu a premárnený čas.
Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že mnohí jednotlivci, firmy aj inštitúcie využívajú radšej mimosúdne riešenie sporov prostredníctvom mediátora. Títo ľudia buď zažili na vlastnej koži alebo sprostredkovane sa dozvedeli o rýchlejšom, lacnejšom a efektívnejšom riešení sporu, kde obidve strany sporu odchádzajú spokojné a s pocitom víťaza.
My sa na Slovensku líšime nielen rozpačitým nazeraním na mediáciu. Vo viacerých oblastiach života by sme mali hľadať spôsob, ako aplikovať mnohé efektívne formy mediácie zaužívané v štátoch s rozvinutou ekonomikou.
Chcem sa podeliť o moju skúsenosť. K nám ešte neprenikli informácie týkajúce sa špecializácie mediátorov v oblastiach vyžadujúcich si osobitný prístup k skupinám ľudí, ktorí majú problémy súvisiace s ich vekom a zdravotným stavom. Práve zmeny, ktoré zasiahnu prirodzeným spôsobom do života ľudí v staršom, alebo starom veku, sú pre nich a ich rodiny pri dnešnom uponáhľanom spôsobe života ťažkým bremenom. Ich milovaná mama alebo otec sa odrazu mení pred očami a jeho zhoršujúci sa psychický a/alebo fyzický stav si vyžaduje starostlivosť, rýchle a dobré riešenie. Najbližší príbuzní často nevedia ako majú postupovať, čo urobiť, ako zvládnuť problémy staršej generácie, seba a pomôcť deťom a byť aj s vnukmi.
V Kanade už v 90. rokov minulého storočia vytvorila skupina mediátorov a lekárov platformu na podporu rodinám, ktorých príbuzní trpeli Alzheimerovou chorobou, ktorá sa postupne rozvinula na špecifickú formu mediácie a ustálilo sa pre ňu pomenovanie “ Elder Mediation“, ktoré je špecifickou „Mediáciou Starších“, nie medzigeneračnou mediácou. Úlohou špecializovaných mediátorov je pomôcť jednotlivcom a ich rodinám prekonať situácie, keď vyšší vek, alebo zhoršený zdravotný stav, alebo oboje súčasne vytvoria zdanlivo neprekonateľný konflikt. Špecifikum tejto problematiky si vyžaduje úzku spoluprácu mediátora nielen s rodinou, ale aj s celou sieťou inštitúcii pôsobiacich v oblasti sociálnej, opatrovateľskou službou, psychológmi a niekedy aj domami seniorov a lekármi.
Nepriaznivý demografický vývoj charakteristický starnutím obyvateľstva na Slovensku znamená, že aj táto téma sa bude týkať čoraz väčšej skupiny obyvateľstva na Slovensku. Téma „veku“ v rodinách aj spoločnosti je potenciálnou hrozbou pre všetky generácie. Stále platí pravidlo: „Ako sa my chováme k svojim rodičom, tak sa budú chovať naše deti k nám.“


Ing. Helena Múdra, mediátor MS SR ev. č. 792, helamud@gmail.com