Témou mlčanlivosti v mediácii sa zaoberám od chvíle, keď som v rámci jedného prípadu pochopila, aké dôležité je najmä z pohľadu strán sporu. Mlčanlivosť mediátora vyplýva zo samotnej podstaty a princípov mediácie – princíp dôvernosti je v mediácii kľúčový. Hlavným dôvodom je fakt, že mediátor sa počas mediácie dozvie informácie, ktoré môžu byť veľmi dôverného charakteru.

Nejedná sa len o rôzne finančné záležitosti, informácie obchodného charakteru, ale v rámci rodinných sporov sú to často krát výsostne intímne skutočnosti. Myslím si, že každý rodinný mediátor mi dá za pravdu, že sa veľa krát cíti ako psychológ, alebo spovedník. Je preto povinnosťou každého z nás mediátorov tieto tajomstvá chrániť. Je to otázka profesionality, zodpovednosti aj etiky. Otázkou ostáva, odkedy by mal byť mediátor viazaný mlčanlivosťou?

Český zákon o mediaci (202/2012 Sb.) to, na rozdiel od slovenského, definoval presne:  „Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace, a to i po vyškrtnutí ze seznamu. To platí i v případě, že nebyla uzavřena smlouva o provedení mediace.“

Verím, že každý slovenský mediátor k dobe mlčanlivosti pristupuje rovnako – sme viazaní mlčanlivosťou od prvého kontaktu s ktoroukoľvek zo strán, počas celého procesu mediácie a aj po jej skončení, to znamená navždy.

Ďalším podstatným dôvodom na mlčanlivosťou mediátora je fakt, aby mediátor nemusel byť nútený podávať dôkazy v súdnom konaní pre jednu zo strán proti druhej strane. Odporuje to druhému základnému princípu mediácie – neutralite mediátora.

Samostatnou podkapitolou mlčanlivosti mediátora je situácia, kedy jedna zo strán požiada mediátora aby druhej strane neprezradil niektoré informácie. Mediátor by mal túto požiadavku akceptovať v čo najväčšej miere. Ak by takáto utajená informácia mala byť kľúčovou pre ďalší proces mediácie – je na mediátorovi a jeho schopnostiach, ako vysvetliť strane, aby danú informáciu netajil.

Slovenský zákon o mediácii (420/2004 Z.z.) upravuje mlčanlivosť nasledovne: „Mediátor, osoby zúčastnené na mediácii a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii k mediácii sú povinné, ak sa strany nedohodnú inak, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou; ustanovenia osobitných predpisov  týmto nie sú dotknuté.” Takže mlčanlivosťou sú viazané aj strany sporu. Pre strany zúčastnené na mediácii to znamená, že môžu byť k mediátorovi úprimné, že môžu povedať veci a informácie, ktoré by nikomu inému povedať nechceli. Že ak sa sami nerozhodnú a nezbavia sa jej medzi sebou navzájom, tak majú možnosť zmeniť názor a druhá strana to nezneužije. V prípade úspešnosti mediácie a následnej dohody strán, ak si strany túto dohodu dávajú schváliť súdom, porušenie mlčanlivosti problémom nie je. Problém vzniká v prípade nedohody. Riešenie sa ponúka priamo v zákone, ktorý hovorí, že mediátor a strany zúčastnené na mediácii sú viazaní mlčanlivosťou, ak sa nedohodnú inak. To znamená, že je na ich slobodnej vôli sa rozhodnúť, či sa budú vzájomne viazať mlčanlivosťou, alebo nie. Preto strany musia byť mediátorom dostatočne poučené o jej dôsledkoch, aby sa strany mohli slobodne rozhodnúť či sa jej zbavia, alebo nie.

V prípade, že sa strany sporu mlčanlivosti chcú zbaviť, je potrebné uviesť tento fakt v Dohode o začatí mediácie. Na mediátorovi ale ostáva vysvetliť všetky pre a proti stranám tak, aby si boli vedomé dôsledkov tohto úkonu. Mlčanlivosti sa môžu zbaviť navzájom kompletne, t.j. mediátor aj strany zúčastnené na mediácii nebudú viazaní mlčanlivosťou voči nikomu, príp. sa jej môžu zbaviť len voči špecifikovaným osobám/inštitúciám, napr. súdu, právnym zástupcom, pracovníkom UPSVaR, Centru právnej pomoci a pod… Mám za to, že mediátor by mlčanlivosti zbavený byť nemal, okrem prípadov, kedy sa na tom strany vyslovene dohodnú – voči prizvaným odborníkom a pod.

Mlčanlivosť je jeden z najdôležitejších pilierov mediácie. Pre mediátora mlčanlivosť znamená udelenie dôvery a tú by nemal za žiadnych okolností sklamať.

Ing. Bronislava Švehláková, mediátor MS SR ev. č. 265, svehlakova@rodinnamediacia.sk