Salt Lake City, USA, 6.august 2017

So zaujímavým obohatením teórie online mediácie prišli americkí mediátori Ethan Katsh a Janet Rifkinová, ktorí tvrdia, že pri tomto druhu mediácie nie je správa informácií vykonávaná iba fyzickou osobou – mediátorom, resp. spolumediátoromi, ale aj výpočtovou technikou a softvérom. Informačné a komunikačné technológie ( ďalej IKT) nazvali „štvrtou stranou“, ktorá má v procese samostatné miesto, úlohy a postavenie. Jej vyčlenenie sa spôsobil vplyv online prostredia, v ktorom mimochodom trávime až 30% nášho času, a je len pochopiteľné, že sa tejto skutočnosti postupne prispôsobuje aj F2F (prezenčná/osobná) mediácia. Okrem iniciátora a respondenta, teda základných účastníkov mediácie a mediátora ako tretej strany, podľa názoru Ethana Katsha a Janet Rifkinovej začína štvrtá strana vykonávať celý rad funkcií rovnakým spôsobom ako mediátor/mediátori. Dokonca tvrdia, že „štvrtá strana“ môže niekedy aj nahradiť mediátora napríklad pri automatizovanom rokovaní , alebo ju bude mediátor využívať ako nástroj na podporu procesu. Štvrtá strana môže robiť mnoho ďalších vecí, ako napríklad sumarizovanie informácií, odosielanie automatických odpovedí, formulovanie písomnej komunikácie „zdvorilým a konštruktívnym spôsobom“, ale napríklad aj zablokovanie nekorektnej a agresívnej komunikácie. Okrem toho môže „štvrtá strana“ sledovať časový harmonogram stretnutí, kontaktovať účastníkov, identifikovať kľúčové pozície a z toho vyplývajúce záujmy a priority, atď. Aktivita a podiel IKT na mediačnom procese sa bude technologickým pokrokom zvyšovať, čím sa postupne vyprofilujú špecifické úlohy pre „živého“ mediátora. Podľa vízie Ethana Katsha a Janet Rifkinovej sa perspektívne vygenerujú akýsi „ mediátori – avatari“, ktorí budú pomáhať riešiť spory a môžu sa časom stať kvalifikovanejšími a inteligentnejšími. Zrýchľovaním vývoja v oblasti IKT, jej predpovedajú exponenciálny rast a stúpajúci podiel na mediačnom procese. Výsledkom tohto procesu bude skutočnosť, že online mediácia zvýši účinnosť a poskytne jej účastníkom väčšie výhody, pokiaľ ide o časové úspory a znižovanie nákladov.