EXPERTNÝ TÍM

Expertný a konzultačný tím

JUDr. Magdaléna Drgoňová, mediátorka, notárka, predsedníčka Asociácie mediátorov Slovenska, bývalá sudkyňa, odborníčka na synergiu notárskej a mediačnej praxe, lektorka odborných kurzov.
PhDr. Peter Guráň,PhD., mediátor s akcentom na práva dieťaťa, nezávislý expert Organizácie Spojených národov.
MUDr. Péter Hunčík, mediátor so špecializáciou na interkultúrnu, interreligióznu a interetnickú mediáciu,psychiater, spisovateľ, lektor odborných mediačných kurzov.
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr h.c. mult., rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.    
Dr.h.c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., rektorka Akadémie Policajného zboru, odborníčka na trestné právo a mediáciu v trestnom práve.
JUDr. František Kutlíkmediátor so špecializáciou na workplace mediation a na mediáciu v zdravotníctve, online mediátor Arbitrážnej  komory v Miláne, mediačná publicistika, lektor odborných mediačných kurzov.