EXPERTNÝ TÍM

Expertný a konzultačný tím

Mgr. Dušana Bieleszová, mediátorka so špecializáciou školská a rovesnícka mediácia, mediačná publicistika, lektorka odborných mediačných kurzov.
JUDr. Magdaléna Drgoňová, mediátorka, notárka, predsedníčka Asociácie mediátorov Slovenska, bývalá sudkyňa, odborníčka na synergiu notárskej a mediačnej praxe, lektorka odborných kurzov.
PhDr. Peter Guráň, PhD., mediátor so špecializáciou na práva dieťaťa v mediácii, nezávislý expert Organizácie Spojených národov, vysokoškolský pedagóg.
MUDr. Péter Hunčík, mediátor so špecializáciou na interkultúrnu, interreligióznu a interetnickú mediáciu,psychiater, spisovateľ, lektor odborných mediačných kurzov.
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr h.c. mult., rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.    
Dr.h.c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., rektorka Akadémie Policajného zboru, odborníčka na trestné právo a mediáciu v trestnom práve.
JUDr. František Kutlík mediátor so špecializáciou na workplace mediation a na mediáciu v zdravotníctve, online mediátor Arbitrážnej  komory v Miláne, mediačná publicistika, lektor odborných mediačných kurzov.
PhDr. Renáta Názlerová,  mediátorka, televízna moderátorka relácií s mediačnou a právnou tématikou, špecializácia na public relations a marketing v mediácii, lektorka odborných mediačných kurzov.
Mgr. Zora Inka Grohoľová, ACC, koučka s medzinárodnou certifikáciou, členka International Coach Federation, registrovaná mediátorka, odborníčka na efektívnu komunikáciu. Spolupracuje s TV Markíza, RTVS a ďalšími médiami, kde pravidelne hovorí o téme vzťahov a komunikácie.