Strasbourg, 3.apríl 2017

Profesor Giuseppe de Palo z JAMS International, prezentoval pred Výborom pre právne záležitosti Európskeho parlamentu správu projektu EÚ pod názvom „Dosiahnutie vyváženého vzťahu medzi mediáciou a súdnym konaním”. Jej obsahom bolo poukázať na nevyvážený stav medzi mediáciou a súdnym konaním tak , ako to vyžaduje článok 1 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach (ďalej len Smernica).

Smernica bola kľúčovým dokumentom, na základe ktorého mali členské štáty EÚ implementovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov opatrenia v súvislosti s mediáciou v občianskych a obchodných veciach. Avšak ciele, tak ako sú uvedené v článku 1 Smernice smerujúce k podpore využívaní mediácie a najmä dosiahnutie “vyváženého vzťahu medzi mediáciou a súdnym konaním”, zjavne neboli realizované. Napriek nedostatku relevantných štatistík z niektorých krajín EÚ možno konštatovať, že sa mediácia využíva v menej ako 1% súdnych sporov, inými slovami zo sto súdnych sporov sa zhruba jeden z nich skončí mediáciou. Jedinou výnimkou sú výsledky z Talianska v menšom množstvo civilných vecí, ktoré sa ukazujú ako najlepšie. V správe boli spomenuté štyri modely aplikácie mediácie, ktoré na základe Smernice začali používať niektoré členské štáty EÚ:

Tieto štyri modely, podľa citovanej správy boli použité odlišne v celej EÚ a pri rôznych typoch/druhoch sporov v rôznych mediačných segmentoch (rodinná mediácia, pracovná mediácia, školská mediácia…). Ako v dôvodovej časti správy uvádzajú jej autori, najúčinnejším a momentálne najperspektívnejším sa ukazuje model s povinným úvodným mediačným stretnutím, ktorý sa využíva najmä v Taliansku a spája v sebe prvky dobrovoľnej a čiastočne povinnej mediácie.