Washington, USA, 24.august 2017

Vývoj riešenia sporov obohatil ako alternatívu k profesionálnemu, najmä právnemu postupu projekt projekt crowdjustice. Už jeho názov naznačuje, že projekt čerpá a je postavený na báze využitia spoločenských/morálnych noriem a „múdrosti/spravodlivosti davu“. Crowdjustice tvorí základ platformy, ktorá je patentovaná online alternatíva k súdnym konaniu s nízkou hodnotou predmetu sporu a predstavuje zaujímavú formu akéhosi „zdieľaného práva“. Umožňuje stranám nahrať si svoje „argumentačné video“, zavesiť ho na stránku niektorého zo zástupcov crowdjustice a umožniť internetovej verejnosti hlasovať o výsledku riešenia sporu. Strany sporu, klasický navrhovateľ a odporca, alebo v našom prípade predajca a spotrebiteľ, vyjadria prostredníctvom elektronicky podpísanej zmluvy svoj súhlas s akceptovaním výsledkov hlasovania poroty pozostávajúcej z internetovej verejnosti. Registrovaní užívatelia stránok majú možnosť zhliadnuť spomínané videá a hlasovať o vine, resp. nevine. V prípade materiálneho nároku môžu dokonca určovať v rámci rozpätia od 0% do 100% výšku sumy, na ktorú má podľa ich názoru právo navrhovateľ. V praxi to znamená, že „internetová porota“ môže upraviť navrhovanú výšku škody, zmluvnej pokuty, materiálnej ujmy, ušlého zisku… teda finančne kvantifikovateľných položiek. Najdôležitejšou výzvou pre podobné systémy online procesov je však garancia vykonateľnosti týchto rozhodnutí. V rámci pilotných projektov už boli nastavené a postupne sa testujú v praxi  mechanizmy vlastného vymáhania, napríklad: zverejňovanie čiernych zoznamov (black lists), technické vymáhanie (technical enforcements), resp.vlastné značky dôvery (trustmarks).